PONIATOWSKI (Joseph)

Lot 46
Go to lot
Estimation :
1000 - 1500 EUR
PONIATOWSKI (Joseph)
Lettre signee á Jozef xi.ze Poniatowski [Joseph prince Poniatowski] â en qualite de ministre de la Guerre du grand-duche de Varsovie, adressee au Conseil economique du 6e regiment dfinfanterie. Varsovie, 21 juillet 1810. 1 p. in-folio en polonais, en-tete imprime á Ministerium Woyny. Jozef Xi.ze Poniatowski minister Woyny â, adresse au verso avec vestige de cachet armorie de cire rouge. [Traduction:] á Ayant decide dfattribuer cinq chevaux a chaque fourgon, pour que chaque regiment puisse atteindre ce nombre, je recommande au Conseil economique du 6e regiment de lfinfanterie de recuperer de lfordonnateur en chef Wasilewski les dix chevaux manquants au complet ici a Varsovie et de prendre soin que les chevaux et les harnais soient dans le meilleur etat et prets a chaque ordre... â chaque ordre...»
My orders
Sale information
Sales conditions
Return to catalogue